Search

24. การใช้บริการแอปพลิเคชั่น Nemoz จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ Wifi หรือไม่

การใช้บริการแอปพลิเคชั่น Nemoz จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ Wifi ถึงจะสามารถใช้บริการได้